تعاریف

کاربر:

کاربر کسی است که از سرویس‌های این سامانه استفاده می‌کند و ملزم به رعایت تمامی قوانین است.

کد رهگیری:

شناسه منحصر بفردی که بعد از ثبت چک، از سامانه ساد۲۴ دریافت می‌کنید، کد رهگیری نامیده می‌شود.

شماره سریال و سری چک:

شماره سریال ترکیبی از حروف و اعداد می‌باشد که روی چک سرقتی/مفقودی ثبت شده است.