ساد 24بایگانی‌های چک بی محل | ساد 24

برچسب: چک بی محل

چگونگی اقدام کیفری علیه صادر کننده چک بی محل

قبل از آغاز بحث قانون مجازات های اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری را در مواردی که به بیان جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت پرداخته است مرور می کنیم. مطابق ماده ۸  قانون آئین دادرسی کیفری، محکومیت به کیفر، فقط می تواند ناشی از جرم باشد و جرم دارای جنبه الهی است و می تواند دو حیثیت داشته…

چک بی محل یعنی چه؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است که ابتدا به این موضوع بپردازیم که محل در چک چیست و منظور از آن چیست؟ در واقع «محل چک» همان گونه که از ماده ۳۱۰ قانون تجارت قابل استنباط است، از وجوهی تشکیل می‌شود که صادرکننده چک نزد محال‌علیه دارد. در عمل، محال‌علیه چک همیشه یک بانک یا موسسه اعتباری مشابه آن…

بهترین راه وصول چک بی محل

اکثرا افراد مردد هستند از بین سه طریق کیفری، حقوقی و اجرای ثبت کدام روش را انتخاب کنند، برای این امر باید دانست که بسته به موقعیت صادر کننده هرکدام از این طرق مزایای خود را دارد. اقدام از طریق کیفری روشی است که نسبتا سرعت بیشتری دارد و از آنجایی که امکان جلب صادر کننده سریعا محقق میشود اهرم…